چنگال

بیشتر
 • ویژه‌ی سفارش اول
 • این کد تخفیف تا سقف 15 تومان اعمال می‌شود

5.0

0 0 200
 • معتبر تا 24 روز دیگر
 • کد تخفیف رایگان به ارزش 20 درصد

5.0

0 0 200
 • 20درصد تخفیف تا سقف 4000 تومان
 • بدون محدودیت سفارش اول

5.0

0 0 200
 • 20 درصد تخفیف تا سقف4000 تومان چنگال
 • بدون محدودیت سفارش اول

5.0

0 0 200
 • کد تخفیف رایگان به ارزش 4000 تومان
 • بدون محدودیت سفارش اول

5.0

0 0 200
 • 25 درصد تخفیف تا سقف 4000 تومان
 • استفاده از این کد محدودیت سفارش اول ندارد

5.0

0 0 200
 • این کد تخفیف بدون محدودیت سفارش اول و محدودیت سقف سفارش است

5.0

0 0 200
 • 20 درصد تخفیف تا سقف 3000 تومان
 • این کد تخفیف بدون محدودیت خرید اول می باشد

5.0

0 0 200
 • این کد تخفیف 50 درصدی ویژه‌ی شهر کرج است
 • مهلت استفاده 30 مهر

5.0

0 0 200
 • کد تخفیف سه هزار تومانی
 • بدون محدودیت سفارش اول

10.0

1 0 200
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • مهلت استفاده نا مشخص

5.0

0 0 200
 • 30 درصد کد تخفیف چنگال
 • تا سقف 3هزار تومان

5.0

0 0 200
 • این کد ت سقف 3000 تومان اعمال می‌شود
 • بدون محدودیت سفارش اول

5.0

0 0 200
 • کد تخفیف رایگان
 • 4000 تومان تخفیف

5.0

0 0 200
 • کد تخفیف رایگان چنگال
 • مهلت استفاده از این کد تخفیف نا مشخص است

5.0

0 0 200
 • ویژه‌ی سفارش اول
 • مهلت استفاده 31 مرداد شهریور

5.0

0 0 200
 • ویژه‌ی سفارش اول
 • مهلت استفاده 31 مرداد شهریور

5.0

0 0 200
 • مهلت استفاده تا پایان هفته جمعه 11 مرداد

5.0

0 0 200
 • 20 درصد کد تخفیف چنگال
 • مهلت استفاده از کد تخفیف چنگال تا 30 مرداد 98

5.0

0 0 200
 • برای سفارش های بیش از ده هزار تومان
 • مهلت استفاده از این کد تخفیف نامشخص است

5.0

0 0 200
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • مهلت استفاده نامشخص

5.0

0 0 200
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • مهلت استفاده نامشخص

5.0

0 0 200
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • مهلت استفاده تا پایان امروز هفدهم خرداد

5.0

0 0 200
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • مهلت استفاده تا پایان امروز هفدهم خرداد

5.0

0 0 200
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • مهلت استفاده تا پایان امروز هفدهم خرداد

5.0

0 0 200
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • سقف تخفیف کد تخفیف چنگال پانزده هزار تومان

5.0

0 0 200
 • ویژه سفارش اول
 • سقف تخفیف 15000 تومان

5.0

0 0 200
 • ویژه‌ی شهر کرج
 • مهلت استفاده از این کد تخفیف ۲۹ اسفند است

5.0

0 0 200
 • تا سقف 15 هزار تومان
 • مهلت استفاده تا 8 بهمن

5.0

0 0 200
 • ویژه سفارش در کرج
 • مخصصو سفارش اول

5.0

0 0 200
 • سقف خرید 15 هزارتومان
 • بدون محدودیت سفارش اول

5.0

0 0 200
 • این کد تخفیف بدون محدودیت سفارش اول است
 • سقف تخفیف این کد ۳۰۰۰ تومان است

5.0

0 0 200
 • این کد تخفیف چنگال تا سقف خرید 20هزار تومان اعمال می‌شود
 • این کد تخفیف ویژه‌ی شهر کرج است

5.0

0 0 200
 • این کد تخفیف چنگال ویژه‌ی سفارش اول است
 • اینکد تخفیف چنگال در نسخه‌ی جدید اپلیکیشن چنگال اعمال می‌شود

5.0

0 0 200
 • این کد تخفیف چنگال تا سقف خرید 10 هزار تومان
 • مهلت استفاده از این کد تخفیف نامشخص است

5.0

0 0 200
 • این کد تخفیف ویژه‌ی ساکنین شهر پردیس می‌باشد
 • همچنین این کد تخفیف تا سقف 20 هزار تومان اعمال می‌شود

5.0

0 0 200
 • با استفاده از این کد تخفیف علاوه بر 10 درصد تخفیف،ده درصد از مبلغ سفارش به حساب شما اضافه می‌شود
 • مهلت استفاده از تخفیف 11 آبان

5.0

0 0 200
 • این کد تخفیف بدون محدودیت سفارش اول می‌باشد
 • این کد تخفیف تا سقف 15000 تومان اعمال می‌شود

5.0

0 0 200
 • کد تخفیف تا سقف 20 هزار تومان روی سفارش اول اعمال می‌شود
 • مهلت استفاده از کد تخفیف 19 مهر 97

5.0

0 0 200
 • سقف استفاده از این کد تخفیف 20هزار تومان می‌باشد
 • مهلت استفاده 5 مهر 97

8.8

2 0 200
 • سقف تخفیف : 30000 تومان
 • ویژه سفارش اول در تبریز

10.0

2 0 200
 • سقف تخفیف : 4000 تومان
 • قابل استفاده برای همه‌ی کاربران

5.0

0 0 200
 • سقف تخفیف : 10000 تومان
 • ویژه‌ سفارش اول

5.0

0 0 200
 • سقف تخفیف : 10000 تومان
 • ویژه‌ی کاربران جدید

5.0

0 0 200