چنگال

  بیشتر
  • ویژه‌ی سفارش اول
  • این کد تخفیف تا سقف 15 تومان اعمال می‌شود

  5.0

  0 0 200
  • کد تخفیف رایگان به ارزش 20 درصد
  • تا سقف 5000 تومان

  5.0

  0 0 200
  • 20درصد تخفیف تا سقف 4000 تومان
  • بدون محدودیت سفارش اول

  5.0

  0 0 200
  • 20 درصد تخفیف تا سقف4000 تومان چنگال
  • بدون محدودیت سفارش اول

  5.0

  0 0 200
  • کد تخفیف رایگان به ارزش 4000 تومان
  • بدون محدودیت سفارش اول

  5.0

  0 0 200
  • 25 درصد تخفیف تا سقف 4000 تومان
  • استفاده از این کد محدودیت سفارش اول ندارد

  5.0

  0 0 200
  • این کد تخفیف بدون محدودیت سفارش اول و محدودیت سقف سفارش است

  5.0

  0 0 200
  • 20 درصد تخفیف تا سقف 3000 تومان
  • این کد تخفیف بدون محدودیت خرید اول می باشد

  5.0

  0 0 200
  • این کد تخفیف 50 درصدی ویژه‌ی شهر کرج است
  • مهلت استفاده 30 مهر

  5.0

  0 0 200
  • کد تخفیف سه هزار تومانی
  • بدون محدودیت سفارش اول

  10.0

  1 0 200
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • مهلت استفاده نا مشخص

  5.0

  0 0 200
  • 30 درصد کد تخفیف چنگال
  • تا سقف 3هزار تومان

  5.0

  0 0 200
  • این کد ت سقف 3000 تومان اعمال می‌شود
  • بدون محدودیت سفارش اول

  5.0

  0 0 200
  • کد تخفیف رایگان
  • 4000 تومان تخفیف

  5.0

  0 0 200
  • کد تخفیف رایگان چنگال
  • مهلت استفاده از این کد تخفیف نا مشخص است

  5.0

  0 0 200
  • ویژه‌ی سفارش اول
  • مهلت استفاده 31 مرداد شهریور

  5.0

  0 0 200
  • ویژه‌ی سفارش اول
  • مهلت استفاده 31 مرداد شهریور

  5.0

  0 0 200
  • مهلت استفاده تا پایان هفته جمعه 11 مرداد

  5.0

  0 0 200
  • 20 درصد کد تخفیف چنگال
  • مهلت استفاده از کد تخفیف چنگال تا 30 مرداد 98

  5.0

  0 0 200
  • برای سفارش های بیش از ده هزار تومان
  • مهلت استفاده از این کد تخفیف نامشخص است

  5.0

  0 0 200
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • مهلت استفاده نامشخص

  5.0

  0 0 200
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • مهلت استفاده نامشخص

  5.0

  0 0 200
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • مهلت استفاده تا پایان امروز هفدهم خرداد

  5.0

  0 0 200
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • مهلت استفاده تا پایان امروز هفدهم خرداد

  5.0

  0 0 200
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • مهلت استفاده تا پایان امروز هفدهم خرداد

  5.0

  0 0 200
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • سقف تخفیف کد تخفیف چنگال پانزده هزار تومان

  5.0

  0 0 200
  • ویژه سفارش اول
  • سقف تخفیف 15000 تومان

  5.0

  0 0 200
  • ویژه‌ی شهر کرج
  • مهلت استفاده از این کد تخفیف ۲۹ اسفند است

  5.0

  0 0 200
  • تا سقف 15 هزار تومان
  • مهلت استفاده تا 8 بهمن

  5.0

  0 0 200
  • ویژه سفارش در کرج
  • مخصصو سفارش اول

  5.0

  0 0 200
  • سقف خرید 15 هزارتومان
  • بدون محدودیت سفارش اول

  5.0

  0 0 200
  • این کد تخفیف بدون محدودیت سفارش اول است
  • سقف تخفیف این کد ۳۰۰۰ تومان است

  5.0

  0 0 200
  • این کد تخفیف چنگال تا سقف خرید 20هزار تومان اعمال می‌شود
  • این کد تخفیف ویژه‌ی شهر کرج است

  5.0

  0 0 200
  • این کد تخفیف چنگال ویژه‌ی سفارش اول است
  • اینکد تخفیف چنگال در نسخه‌ی جدید اپلیکیشن چنگال اعمال می‌شود

  5.0

  0 0 200
  • این کد تخفیف چنگال تا سقف خرید 10 هزار تومان
  • مهلت استفاده از این کد تخفیف نامشخص است

  5.0

  0 0 200
  • این کد تخفیف ویژه‌ی ساکنین شهر پردیس می‌باشد
  • همچنین این کد تخفیف تا سقف 20 هزار تومان اعمال می‌شود

  5.0

  0 0 200
  • با استفاده از این کد تخفیف علاوه بر 10 درصد تخفیف،ده درصد از مبلغ سفارش به حساب شما اضافه می‌شود
  • مهلت استفاده از تخفیف 11 آبان

  5.0

  0 0 200
  • این کد تخفیف بدون محدودیت سفارش اول می‌باشد
  • این کد تخفیف تا سقف 15000 تومان اعمال می‌شود

  5.0

  0 0 200
  • کد تخفیف تا سقف 20 هزار تومان روی سفارش اول اعمال می‌شود
  • مهلت استفاده از کد تخفیف 19 مهر 97

  5.0

  0 0 200
  • سقف استفاده از این کد تخفیف 20هزار تومان می‌باشد
  • مهلت استفاده 5 مهر 97

  8.8

  2 0 200
  • سقف تخفیف : 30000 تومان
  • ویژه سفارش اول در تبریز

  10.0

  2 0 200
  • سقف تخفیف : 4000 تومان
  • قابل استفاده برای همه‌ی کاربران

  5.0

  0 0 200
  • سقف تخفیف : 10000 تومان
  • ویژه‌ سفارش اول

  5.0

  0 0 200
  • سقف تخفیف : 10000 تومان
  • ویژه‌ی کاربران جدید

  5.0

  0 0 200